نشست بررسی تحولات افغانستان-3/

مطالبات آمریکا از احمدزی/ نظام پارلمانی برای تحقق دموکراسی در افغانستان مطلوبتر است