نشست "گسترش ناتو به شرق و تبعات امنیتی آن بر ایران" در خبرگزاری مهر برگزار شد