گزارش مهر از هفته اقتدار؛

از ساخت نخستین پهپاد با قابلیت انهدام هواپیماهای جنگده تا سلاح‌های "عاصفه" و "فاتح"/ غرش اقتدار ایران؛ جهان را به لرزه درآورد