از سوی معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت؛

ابلاغ مصوبه اختصاص یکصدوپنجاه میلیارد ریال برای مقابله با حوادث غیرمترقبه در سمنان

دولت

بر اساس این مصوبه استانداری سمنان مجاز است حداکثر به میزان ده درصد از اعتبار انجام اقدامات مقابله و پیشگیری با حوادث غیر مترقبه را به صورت هزینه ای اقدام نمایید.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه اختصاص یکصدوپنجاه میلیارد ریال برای مقابله با حوادث غیر مترقبه در سمنان را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه 93.7.6 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبه استناد اصل یکصد و سی هشتم قانونی اساسی موافقت کرد مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد(150،000،000،000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه،در اختیار استانداری سمنان قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

بر اساس این مصوبه استانداری سمنان مجاز است حداکثر به میزان ده درصد از اعتبار انجام اقدامات مقابله و پیشگیری با حوادث غیر مترقبه را به صورت هزینه ای اقدام نمایید.

همچنین استانداری سمنان موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی در روند انجام موارد یادشده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ 93.7.8 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد N526574