مجلس مصوب کرد:

اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 94

مجلس

براساس این ماده الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1394 می‌باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که سال مالی آنها از 1393/1/1 و بعد آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 94 اجرایی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن با الحاق یک ماده به‌عنوان ماده 282 به این قانون موافقت کردند که براساس آن قانون جدید مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 94 اجرایی می‌شود.

براساس این ماده الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ اجرای این قانون به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1394 می‌باشد لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده(95) این قانون که سال مالی آنها از 1393/1/1 و بعد آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می‌باشند.

در ادامه بررسی این لایحه، نمایندگان با ارجاع ماده 283 بند 64 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیمکه بر اساس آن آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی مواد(77)،(95)، (97)، (132)، (149) و تبصره‌های ذیل ماده(169) این قانون پس از دریافت نظر مشورتی رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف تهیه می‌شود به کمیسیون اقتصادی مجلس با موافقت کردند.

 

کد N525183