اشرف غنی احمد زی این گونه سوگند خورد

اشرف غنی احمد زی امروز در پارلمان این کشور سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و رسما زمام امور این کشور را به دست گرفت.

اشرف غنی احمد زی این گونه سوگند خورداشرف غنی احمد زی امروز در پارلمان این کشور سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و رسما زمام امور این کشور را به دست گرفت.

 

 

تصاویر از رویترز

52261

کد N522676