چه کسی در فرودگاه "جان اف کندی" از روحانی استقبال کرد؟