طی نامه ای از سوی رئیس جمهور؛

لایحه تمدید قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس ارسال شد

دولت

رئیس جمهور لایحه تمدید قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مجلس ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه «تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در جلسه 93.5.26 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.

در مقدمه این لایحه آمده است:

«نظر به این که مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد –مصوب 1390- در شرف پایان است و به منظور جلوگیری از بروز خلأ قانونی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می گردد:

* لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

ماده واحده- مهلت اجرای آزمایشی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد –مصوب 1390- از تاریخ انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت سه سال تمدید می گردد.