"دریک پلامبلی" در گفتگو با مهر:

لبنان دوره سختی را می گذراند/ مردم لبنان تصمیم مناسبی برای انتخاب رئیس جمهور خواهند گرفت