سومین مجمع کارآفرینان منطقه ای ایران، ترکیه و گرجستان در ترابوزان برگزار شد

کد N491912