طی مصوبه‌ای؛

دولت مبلغ تضمین سپرده‌های بانک‌های ورشکسته را دو برابر کرد

دولت

در صورتی که هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌های بانک‌ها، وجوه سپرده‌گذاران را بازپرداخت می‌کند.

هیأت دولت طی مصوبه‌ای مبلغ تضمین سپرده‌های بانک‌های ورشکسته را به بیش از دو برابر افزایش داد.

به گزارش ایلنا، بر این اساس هیأت وزیران در جلسه 5/6/1393 به پیشنهاد شماره 104420/93 مورخ 18/4/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (3) ماده (96) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:

مبلغ مندرج در بند (2) ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور از دویست میلیون (200.000.000) ریـال به مـبلغ چهارصد و بیسـت و هفت میـلیون و سیـصد هزار (427.300.000) ریال افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

بر طبق ماده 41 قانون پولی و بانکی، استرداد سپرده‌های پس‌انداز تا میزان 50 هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت به همین میزان در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم بود، اما این مبالغ، بسیار ناچیز و برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران کافی نبودند، به همین سبب، بانک مرکزی دراجرای قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه صندوق‌های سپرده‌ را تدوین کرد.

بنابراین در صورتی که هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری عضو در معرض ورشکستگی قرار گیرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضویت‌های بانک‌ها، وجوه سپرده‌گذاران را بازپرداخت می‌کند.

کد N489519