رئیس انجمن علوم سیاسی آمریکا در گفتگو با مهر:

نداشتن استراتژی برای مقابله با داعش آمریکا را در مخمصه قرار داد/امکان تاثیرگذاری داعش بر مذاکرات هسته ای