عکس / تقدیر خاتمی از پدر علم حقوق ایران

کد N481491