حماقت های داعش انیمیشن شد/ ماجراهای یک داعشی نادان