تفهیم اتهام به مرتضوی در بخشی از پرونده کهریزک

قضایی

وکیل خانواده روح الامینی گفت: بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت امروز به سعید مرتضوی در خصوص بخشی از پرونده کهریزک تفهیم اتهام کرد.

طاهری وکیل خانواده روح الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سعید مرتضوی در خصوص بخشی از پرونده کهریزک که در دادسرا در حال رسیدگی است امروز توسط بازپرس تفهیم اتهام شد.

وی ادامه داد: این پرونده باید زودتر به دادگاه ارسال می شد. امروز به همراه عبدالحسین روح الامینی موکلم در دادگاه حاضر شدیم.