بررسی طرح جرم سیاسی با حضور ابوترابی، بادامچیان و قنبری/

هیچ تعصبی بر روی "طرح جرم سیاسی" نداریم/ تفاوت مجازات مسئولان با مردم