آقای نخست وزیر با موتورسیکلت به خانه فامیلش رفت/بازخوانی تاریخ

شهید محمدعلی رجایی

سند زیر در میان اسناد پلیس تهران به دست آمده است

کد N476718