برگزاری نشست ناتو در ˈولزˈ زیر چتر شدیدترین تدابیر امنیتی

کد N470178