جلسه هم اندیشی دانشجویان مقیم ترکیه با رییس دانشگاه محقق اردبیلی

کد N469778