مصباحی مقدم از لیدر جدید اصولگرایان نام برد:محسن مجتهد شبستری/دنبال فرد خوشنام هستیم ، نه احمدی نژاد

روزنامه خراسان مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم را به شرح زیر منتشر کرده است:

آيا اصولگرايان شکسته شدن سکوت احمدي نژاد را به منزله ورود مجدد وي به صحنه سياسي کشور معنا مي کنند؟

در خواست احمدي نژاد ازبانک مرکزي براي ارائه اسامي نزديکان وي که ادعا شده اقدام به ويژه خواري کرده اند و اظهاراتي اين چنين مبنايي بر اين نيست که وي خود را براي ورود به فضاي سياسي مهيا مي کند. ضمن آنکه به نظر مي رسد نامه اي که وي ارائه کرده  دفاع از هواداران ومجموعه اش باشد تا اعلام ورود به فضاي سياسي کشور.

 

آيا جامعه روحانيت و اصولگرايان از ورود مجدد احمدي نژاد استقبال خواهند کرد؟

حال به فرض ورود وي به فضاي سياسي کشور بايد در نظر داشت که شخص احمدي نژاد به عنوان کسي که 8 سال رئيس دستگاه اجرايي کشور بوده به خود حق داده تا در صحنه سياسي کشور ورود مجدد داشته باشد و اين به هيچ وجه عجيب نيست. اما ما اين مبنا را نداريم از شخصيت هايي که به خاطر برخي رفتار و اقدامات خود در زمان مسئوليت بايد پاسخگو باشند و در زمان مديريتشان مشکلاتي پديد آورده اند را به عنوان ليدر استفاده کنيم چرا که از نظر ما شرط نخست ليدر بودن خوشنامي است..

پس شما شخص احمدي نژاد را رد مي کنيد؟

البته ايشان خدمات زيادي داشته و ما منکر خدمات وي نمي شويم ولي به نظر ما طي دو سال آخر مسئوليت خود اقداماتي کرد که باعث آسيب شد. رفتارهاي احمدي نژاد و برخي اطرافيانش باعث شد در ابتدا به شخصيت احمدي نژاد و دوستانش آسيب وارد شود و در نهايت اصولگرايان بودند که از اين ناحيه دچار آسيب شدند. گرچه شخص احمدي نژاد هيچ گاه خود را اصولگرا ندانست اما اين آسيب به جريان اصولگرايي از ناحيه وي وارد شد.

به نظر شما اکنون ليدر جريان اصولگرايي چه افرادي هستند؟

سامان بخش ليدرهاي جريان اصولگرايي شخصيت هايي چون آيت ا... مهدوي کني و آيت ا... مجتهد شبستري مي باشند که به خوبي عهده دار اين نقش هستند. از آنجايي که ما در مجموعه خود بنا را بر تشکيلات محوري گذاشته ايم و شخصيت محوري را مبنا قرار نمي دهيم نگاه منطقي نسبت به ليدرها وجود دارد.

مجموعه شخصيت هايي که از جمله بنيانگذاران جامعه روحانيت مبارز هستند هنوز در مجموعه حضور دارندو همواره به کار جمعي مي انديشند  از سوي ديگر جامعه مدرسين نيز مجموعه اي از شخصيت هاي اصولگرا و علمايي هستند که حضور اين جمع فرهيخته در جبهه اصولگرايان بسيار اطمينان بخش است.

 

17302

کد N468094