ایندیپندنت:

مسدود کردن "بزرگراه جهادگران" بهترین راه جلوگیری از پیوستن افراطیون به داعش است