اعراب در کجا آموزش می بینند؛

آکادمی علوم نظامی سندهورست؛ محلی برای تامین منافع انگلیس در خاورمیانه