گزارش خبری/

سرزمین عمر مختار همچنان ناآرام است/لیبی صحنه درگیری شدید گروههای مسلح