کاردار سفارت عراق:

کاهش منابع آبی از مهمترین چالش های زیست محیطی است

کد N461019