خباز:روحانی دست استیضاح کنندگانی که می خواستند او رابه مجلس بکشانند وباز هم رای ندهند،خواند و نیامد

محمدرضا خباز ،معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور به آریا گفت:

*بايد ديد استيضاح با چه هدف و منوياتي تنظيم شده است و آيا قصدشان از استيضاح اصلاح امور است يا برهم زدن امور؟اگر استيضاح به قصد اصلاح و خدمت به جامعه اسلامي باشد قابل تقدير است و جاي بسي شکرگذاري دارد اما اگر استيضاح با نگاه سياسي باشد انسان کور و کر مي شود يعني حقايق را نمي بينند، نقاط ضعف را چندين برابر مي کند و به هيچ وجه گوش به استيضاح کننده نمي دهند.کمااينکه در صحن علني روز چهارشنبه وقتي آقاي فرجي دانا صحبت مي کرد و نمايندگان بايد براساس آن سخنان تصميم گيري مي کردند عده زيادي به حرف زدن با يکديگر مشغول بودند.

* اين رفتار نشان داد که قصد اصلاح امور نيست و از قبل تصميم گرفته شده که وزير علوم عزل شود حال هرچه مي خواهد پيش آيد يعني مهم نيست که اول مهر دانشگاهها بي سرپرست و متزلزل شوند،دانشجويان نخبه دلسرد شوند،فرار مغزها اتفاق بيفتد ،گرفتاري هاي کشور بيشتر شود اين نگاه نشان مي دهد نه تنها عده زيادي از نمايندگان قصد اصلاح امور را نداشتند بلکه خواهان برکناري يکي از قدرتمندترين، دانشمندترين و نخبه ترين وزير دولت از دولت هستند.

* آقايان استيضاح کننده  مي دانند اگر نخبگان وارد عرصه شوند ديگر جايي براي افراد کم مايه و کساني که با نمره 12بورسيه شده اند و سوادي ندارند ،نيست .اين افراد استعداد استادي در دانشگاهها ندارند درحالي که برايشان جانمايي هم کرده اند بنابراين آقاي فرجي دانا دو راه بيشتر نداشت يا اينکه مقابل روش کج گذشته سکوت مي کرد و هيچ حرفي نمي زد و مي گفت به ماربطي ندارد که در دوره گذشته به 3هزار نفرافراد کم سواد با معدل پايين بورسيه تعلق گرفته و يک ميليارد تومان به آنها پول مي دهند تا بعدا همچنان بي سواد به کشور بازگردند و نسل آينده کشور را در دست بگيرند!
اما روش ديگر که ايشان هم همين کار را کرد این بود که گفت ما کليه پرونده ها را يکي پس از ديگري بررسي مي کنيم اگر دربين آنها افراد شايسته اي بود از آنها قدرداني و حمايت مي کنيم اما اگر غيرازاين بود نامناسب ها را کنار مي گذاريم که در اين ميان 700 نفر به هيچ وجه شايستگي نداشتند يعني بدون معدل و امتحان فقط به دليل وابستگي شان به جاهاي مختلف بورسيه شده بودند وزير علوم جلوي اينها را گرفت.

*درپرونده برخي از اين افراد فاقد صلاحيت حتي در پرونده فردي  يک مدرک نبوده که نشان دهد ليسانس داشته يا معدلش چند بوده است درواقع از پرونده ها اين مدارک را خارج کردند تا در دست وزير نباشد اما بااين حال بازهم آقاي فرجي دانا به آنها مهلت داد تا بروند و مدارکشان را بياورند تا اگر شرايط را داشتند به کارشان ادامه دهند و در غيراينصورت جلوي رانت گرفته شود.آقاي فرجي دانا معتقد است رانت علمي از رانت مالي بدتر است .ببينيد بايد ديد 3هزار ميليارد اختلاس و 7000هزار ميليارد تومان در چه دولتي به وجود آمده رانت هاي علمي ضررش از اين 7000هزار ميليارد تومان به مراتب بيشتر است .وقتي همين افراد بورسيه بگير به کشور بازمي گردند و استاد دانشگاهي مثل دانشگاه شريف که برند جهاني دارد ، مي شوند مي بينيم اين اساتيد دانش و علمشان از دانشجويان کمتر است بنابراين يا بايد دانشگاه را رها کنند و بروند و يا اينکه از نظر علمي از دانشجويان توسري بخورند و دانشجويان به مراتب از آنها چندسروگردن بالاتر باشند. اين خيانت به کشور است و قابل جبران نيست .


*آقاي روحاني رسما از وزير علوم دفاع کردند و از مجلس تقاضا کردند که به وزير  دانشمند و توانمند دولت راي بدهند ايشان ديگر چطور بايد مي گفت تا آقايان حمايت رييس دولت از وزير را باور مي کردند.

*(درپاسخ به این سوال که آیا حضور رمحانی در جلسه تاثیری در رای نمایندگان داشت)اينها مي خواستند بگويند رييس جمهور آمد و ما راي نداديم مي خواستند براي خودشان ازاين طريق امتيازي قائل شوند که آقاي روحاني هم دستشا ن را خواند ضمن اينکه رييس جمهور به مردم اردبيل قول داده بود و نمي توانست مردم را معطل کند.


*آقاي نجفي درهردو دولت آقايان خاتمي و هاشمي حضور داشته اند .ايشان در انتخابات سال 88هم در ستاد آقاي کروبي بودند بنابراين اين نشان مي دهد ايشان  کاملا اصلاح طلب است و اصلاح طلب دبشي هم هستند.به هرحال آقاي روحاني بااين انتخاب مي خواهد بگويد روش ايشان تغييري نکرده است و در برروي همان پاشنه قبلي خواهد چرخيد.

17302

کد N459284