شورای نگهبان طرح امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران مغایر قانون اساسی دانست

مجلس

شورای نگهبان لایحه تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را تایید کرد

شورای نگهبان لایحه تعیین حریم حفاظتی _ امنیتی اماکن و تأسیسات کشور را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش  ایلنا، لایحه تعیین حریم حفاظتی – امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مردادماه هزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

نظر شورای نگهبان درباره طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور

همچنین طرح امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران مصوب جلسه مورخ بیست و یکم مرداد ماه هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/05/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- ماده 1، از آنجا که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق پیش‌بینی شده، در آن تأمین کننده بار مالی بوجود آمده نمی‌باشد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 3، عبارت «جهت اجرا موارد مذکور در ماده 1» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، در خصوص این ماده و ماده 2 اظهارنظر خواهد شد.

کد N457882