در 10 دولت بعد از انقلاب اسلامی؛

17 جلسه از 21 مورد استیضاح وزیران بدون حضور رییس جمهوری برگزار شد

مجلس شورای اسلامی,رییس جمهوری

تهران- ایرنا- بررسی روند استیضاح وزیران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون نشان می دهد 21 وزیر استیضاح شدند که در این میان 17 جلسه بدون حضور رییس جمهوری بوده است.

به گزارش ایرنا، نگاهی به دولت های تشکیل شده بعد از انقلاب اسلامی و رویکرد نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی با وزیران این دولت ها نشان می دهد در 21 مورد جلسه استیضاح فقط 6 جلسه استیضاح منجر به برکناری شده است.

نخستین استیضاح در 11 آبان 1361 در دولت سوم با وزیر مسکن شهرسازی که ˈشهاب الدین گنابادیˈ سکاندار آن بود، کلید خورد. نتیجه این استیضاح که رییس جمهوری و نخست وزیر وقت در آن حضور نداشتند؛ ابقای وزیر بود.

ˈعلی اکبر ناطق نوریˈ وزیر کشور دولت سوم دومین وزیری بود که توسط مجلس اول شورای اسلامی در 15 آبان 1362 استیضاح شد؛ نتیجه این استیضاح بدون حضور رییس جمهوری و نخست وزیر، ابقای وزیر کشور را به همراه داشت.

ˈبهزاد نبویˈ وزیر صنایع سنگین دولت چهارم سومین وزیر استیضاح شده بعد از انقلاب است. نمایندگان وقت مجلس در 25 مرداد 1368 در حالی که رییس جمهوری نیز حضور نداشت، رای به ابقا وی دادند.

چهارمین وزیر استیضاح شده، ˈایرج فاضلˈ وزیر بهداشت دولت پنجم بود. جلسه استیضاح وی در 23 دی 1369 بدون حضور رییس جمهوری توسط مجلس سوم شورای اسلامی برگزار و از وزارت برکنار شد.

پنجمین وزیر استیضاح شده، ˈمحمدعلی نجفیˈ وزیر آموزش و پرورش دولت پنجم بود. چهارم اردیبهشت 1370 جلسه استیضاح وی بدون حضور رییس جمهوری برگزار شد که نتیجه آن ابقای وی بود.

ششمین وزیر استیضاح شده ˈمحمد سعیدی کیاˈ وزیر راه و ترابری دولت پنجم بود. جلسه اسیتضاح در 11 اسفند 1371 بدون حضور رییس جمهوری برگزار و و وزیر ابقا شد.

ˈحسین محلوجیˈ وزیر معادن و فلزات دولت ششم، هفتمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی بدون حضور رییس جمهوری در 23 آذر 1373 برگزار شد و مجلس چهارم شورای اسلامی با ابقا وی موافقت کرد.

ˈعبدالله نوریˈ وزیر کشور دولت هفتم، هشتمین وزیر استیضاح شده بود که جلسه استیضاح وی 31 خرداد 1377 بدون حضور رییس جمهوری برگزار شد و مجلس پنجم شورای اسلامی رای به برکناری وی داد.

ˈعطاءالله مهاجرانیˈ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت هفتم، نهمین وزیری بود که در 11 اردیبهشت 1378 جلسه استیضاح وی بدون حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس پنجم شورای اسلامی وی را ابقا کرد.

ˈعلی عبدالعلی زادهˈ وزیر مسکن و شهرسازی دولت هشتم، دهمین وزیر استیضاح شده بود که مجلس ششم شورای اسلامی در 12 خرداد 1381 جلسه استیضاح وی را بدون حضور رییس جمهوری برگزار کرد که نتیجه آن ابقای وزیر را بدنبال داشت.

ˈمسعود پزشکیانˈ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت هشتم نیز به عنوان یازدهمین وزیر استیضاح شد. جلسه استیضاح وی 27 خرداد 1382 بدون حضور رییس جمهوری برگزار شد و مجلس ششم با ابقا وی موافقت کرد.

دوازدهمین وزیر استیضاح شده ˈمرتضی حاجیˈ وزیر آموزش و پرورش دولت هشتم بود که جلسه استیضاح وی 9 شهریور 1382 بدون حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس ششم رای به ابقا وی داد.

ˈاحمد معتمدیˈ وزیر پست، تلگراف و تلفن دولت هشتم به عنوان سیزدهمین وزیر استیضاح شد. جلسه استیضاح وی 14 آبان 1382 بدون حضور رییس جمهوری از سوی مجلس ششم برگزار و وی ابقا شد.

چهاردهمین وزیر استیضاح شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ˈاحمد خرمˈ وزیر راه و ترابری دولت هشتم بود که جلسه استیضاح وی در 12 مهر 1383 بدون حضور رییس جمهوری توسط مجلس هفتم شورای اسلامی برگزار شد که نمایندگان مجلس رای به برکناری وی دادند.

ˈمحمدرضا اسکندریˈ وزیر کشاورزی دولت نهم، پانزدهمین وزیر استیضاح شده بود که جلسه استیضاح وی 30 مهر 1385 بدون حضور رییس جمهوری از سوی مجلس هفتم شورای اسلامی برگزار و اسکندری ابقا شد.

ˈمحمود فرشیدیˈ وزیر آموزش و پرورش دولت نهم نیز شانزدهمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی برای نخستین بار با حضور رییس جمهوری در 26 اردیبهشت 1386 برگزار شد و مجلس هفتم شورای اسلامی رای به ابقا وی داد.

ˈعلی کردانˈ وزیر کشور دولت نهم هفدهمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی 14 آبان 1387 بدون حضور رییس جمهوری برگزار شد و مجلس هشتم شورای اسلامی او را برکنار کرد.

هجدهمین وزیر استیضاح شده، ˈحمید بهبهانیˈ وزیر نیرو در دولت دهم بود که جلسه استیضاح وی 12 بهمن 1389 بدون حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس هشتم شورای اسلامی با برکناری وی موافقت کرد.

ˈمجید نامجوˈ وزیر نیرو دولت دهم، نوزدهمین وزیری بود که جلسه استیضاح وی 15 اسفند 1389 با حضور رییس جمهوری برگزار شد و مجلس هشتم شورای اسلامی رای به ابقا وی داد.

ˈشمس الدین حسینیˈ وزیر اقتصاد دولت دهم، بیستمین وزیر استیضاح شده پس از انقلاب بود که در تاریخ 10 آبان 1390 با حضور رییس جمهوری در مجلس هشتم استیضاح شد و نتیجه آن، ابقای وی بود.

ˈعبدالرضا شیخ الاسلامیˈ وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت دهم نیز بیست و یکمین وزیری بود که 15 بهمن 1391 با حضور رییس جمهوری برگزار و مجلس نهم شورای اسلامی با برکناری وی موافقت کرد.

سیام*9254**شبد** 2023
کد N454891