نامه یک وکیل دادگستری به احمد توکلی: دخالت در کار وزیران، خلاف قانون اساسی است

پیمان حاج محمود عطار در واکنش به اظهارنظر اخیر دکتر احمد توکلی در باره استیضاح وزیر علوم، در وبلاگ خود در خبرآنلاین نوشت: باسلام احتراما، اظهارنظری ازحضرت عالی در سایت الف دیدم درباره علت استیضاح وزیرعلوم. در فرازی از این اظهارنظر که آن راعینانقل می کنم چنین فرمودید:

جناب آقای دکتراحمدتوکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

"نماینده مردم تهران بابیان اینکه «این گونه اظهار نظرها معنایی جز دیکتاتوری ندارد و با مواضع شخص رئیس جمهور درباره جایگاه مجلس جور در نمی آید.»، افزود: این آقایان قانونا حق دارند کسانی را که مایلند تعیین کنند درست است، ولی باید مصلحت عام را در انتصاب ها در نظر بگیرند، مهمترین مصلحت در وضع فعلی حفظ آرامش و تقویت تفاهم برای نجات کشور از رکود مایوس کننده و تورم کمرشکن است. برخی از انتصاب های در وزارت علوم معنای جز «لجاجت با مجلس» نداشت و این به عصبانیت متقابل انجامید و این امر مضر به حال کشور است."


اکنون پرسشی که برای من پدیدآمده این است که به راستی قوه مجریه و هروزیردرراستای وظایفش چه اختیاری دارد؟ اگرمجلس ونمایندگان محترم آن بخواهندهرگونه انجام وظیفه وزیردولت را خلاف مصلحت عام ویامخل امنیت و آسایش کشور تلقی کنندآیااین دخالت درانجام وظایف وزراتوسط نمایندگان مجلس محسوب نمی شود؟
به نظرمی رسداین که نمایندگان مجلس درباره نحوه و چگونگی انتصابات یک وزیر دخالت و اظهارنظرنمایند برخلاف اصل تفکیک قواو برخلاف اصول مربوطه در قانون اساسی می باشد. به نظرمی رسد مجلس باید بدون دخالت مستقیم درچگونگی مدیریت هروزیردروزارت خود و درقالب تذکروسوال یااستیضاح اعمال قانون نمایدنه آن که درباره جزءجزء وظایف وزیراظهارنظرو دخالت کندو دولت رادرانجام وظایفش دچارتوقف نماید.
ازتصدیعی که بعمل آمدپوزش می خواهم.

 

1717

کد N452949