در پاریس رخ داد؛

سرقت اسناد فوق محرمانه از شاهزاده سعودی در جریان یک حمله مسلحانه