نوبخت: تقسیم کشور به 9 منطقه در طرح آمایش

محمدباقر نوبخت

معاون نظارت و برنامه ریزی رئیس جمهور گفت: در طرح آمایش کشور را به 9 منطقه تقسیم کرده ایم که بر اساس آن طراحي و توسعه سواحل مکران، سامانه محورهاي ترانزيتي و محور شرق در برنامه ششم آمده است و ديگري تغييرات اقليمي و مديريت منابع آب است.

  محمد باقر نوبخت روز گذشته در کارگاه به سوي برنامه ششم ناجا گفت: به عنوان معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور از اين اقدام به هنگام مديران عالي ناجا براي تدوين برنامه ششم که نوعي حرکت به سمت برنامه ريزي است، قبل از اين که زمان از دست برود تشکر مي کنم.

وي افزود: برنامه ششم سومين برنامه اي است که در دوره بيست ساله 1384 تا 1404 طي سالهاي 1395 تا 1399 بايد به انجام برسد. از يک سو ما دو برنامه پيشين را در اختيار داريم و از سوي ديگر، برنامه ديگري را بايد داشته باشيم تا در کنار آنها بتوانيم به اهداف راهبردي در سند چشم انداز بيست ساله دست پيدا کنيم .

نوبخت بر آمايش کشوري تاکيد کرد و گفت: با اين آمايش باید از يک جهت، بي تعادلي ها و از سويي مزيت هايي را که بتواند رشدهاي تزايدي و انفجاري بدهد را از بين ببريم. در راستاي روزآمد کردن آنها اقداماتي انجام داده ايم و کشور را به 9 منطقه تقسيم کرده ايم که منطقه يک مربوط به گيلان و مازندران و گلستان و منطقه 9 مربوط به خراسان شمالي، جنوبي و رضوي است و معتقديم که بايد در هر منطقه، تحولي اتفاق بيفتد که جهتي داشته باشد.

وي ادامه داد: چند منطقه را در برنامه ششم داريم يکي طراحي و توسعه سواحل مکران، سامانه محورهاي ترانزيتي و محور شرق است و ديگري تغييرات اقليمي و مديريت منابع آب است که مديريت اخير را آغاز کرده ايم.

نوبخت، تصريح کرد: ما سياستهاي کلي را به عنوان مبنا خواهيم داشت و زمان بندي ما نيز به اين ترتيب است و فرآيند تهيه برنامه را آغاز کرده ايم و تشکيل ستاد و تهيه گزارشات اوليه را نيز انجام داده ايم، تصويب نظام تدوين برنامه در ستاد تنظيم برنامه نيز محقق شده است.

معاون نظارت و برنامه ريزي رئيس جمهور يادآور شد: برخي از اين سياستها و راهبردها براي نيروي انتظامي آشنا است، نيروي انتظامي مي تواند ايده هاي تکميلي به دولت بدهد.

وي تاکيد کرد: جامعه امنيت و نظم خود را از فعاليتها و ايثارگري هاي شبانه روزي نيروي انتظامي دارد.

نوبخت، سياستهاي کلي را شامل گسترش روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با دولتهاي غير متخاصم و مقابله با قدرتهاي سلطه جو، مبارزه با تروريسم، افراط گرايي و خشونت، ارتقاء توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاکميت و تماميت ارضي، اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از کشور، تحکيم و ارتقاء امنيت پايدار و فراگير با تاکيد بر اولويت کلانشهرها، استقرار امنيت پايدار در مناطق مرزي با تاکيد بر توسعه اشراف اطلاعاتي هوشمند و هدفمند، تقويت و تعادل موثر دستگاههاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها ، ارتقاء ايمني و انضباط اجتماعي در عبور و مرور و حمل و نقل جاده اي، توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي، برشمرد.

وي افزود: البته بسياري از آنها در برنامه ششم آورده شده که به عنوان برنامه عملياتي براي آنها پيش بيني کرده ايم.

معاون نظارت و برنامه ريزي رئيس جمهور اظهار داشت: در اين بخش مي خواهيم برنامه هاي عملياتي را انجام بدهيم و از نيروي انتظامي مي خواهم يک عضو به عنوان نماينده در ستاد برنامه داشته باشند که بتوانيم با يک همکاري دو جانبه پيش برويم.
کد N448854