نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رییس جمهوری 11 شهریور برگزار می شود

آفریقا و خاورمیانه

برای چندمین بار متوالی نشست پارلمان لبنان برای انتخاب رییس جمهوری این کشور به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای پارلمان برگزار نشد و این نشست به 11 شهریور موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طبق پیش بینیها و احتمالات پیشین نشست امروز پارلمان لبنان برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور برای چندمین بار به دلیل به حد نصاب نرسیدن به زمان دیگری موکول شد.

این در حالی است که گروهها و احزاب سیاسی لبنان هنوز بر سر یک نامزد خاص  برای تصدی ریاست جمهوری این کشور به توافق نرسیده اند.

"نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد که نشست بعدی پارلمان برای انتخاب ریاست جمهوری این کشور به 2 سپتامبر (11 شهریور) موکول شد.

 این در حالی است که برخی تحلیلگران معتقدند با بازگشت "سعد الحریری" رئیس جریان المستقبل و نخست وزیر سابق لبنان به این کشور پس از سه سال  احتمال وقوع اتفاقات خوشایند در زمینه انتخاب ریاست جمهوری رادر پی خواهد داشت.