یک تصویر یک نگاه/

وقتی داعش به مانکن ها هم رحم نمی کند