شمارش معكوس براي افتتاح كارخانه عظیم تولید سيمان ایرانی در ونزوئلا