در گفتگو با مهر مطرح شد:

طرح انتقال پایتخت منتفی شد/ شورایی دولتی ظرف 2 سال برای ساماندهی پایتخت تصمیم می‌گیرد