بررسی بسته سیاستی خروج از ركود در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

مجلس

كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی روز دوشنبه بررسی‌های خود پیرامون لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران را ادامه می‌دهد.

ادامه بررسی بسته سیاستی خروج از ركود اقتصادی ارائه شده توسط دولت در دستور کار هفته اینده اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی روز دوشنبه بررسی‌های خود پیرامون لایحه اساسنامه سازمان پست جمهوری اسلامی ایران را ادامه می‌دهد.
همچنین ادامه بررسی بسته سیاستی خروج از ركود اقتصادی ارائه شده توسط دولت در دستور کار هفته اینده اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قرار دارد.

کد N430981