چو عضوی به درد آورد..

اشک هایی که برای انسانیت ریخته شد/زنانی که به کنیزی می روند

خواندنی از سراسر وب