استاد آمریکایی با مهر مطرح کرد:

ایران و 1+5 در مهلت تمدید شده به توافق نهایی هسته ای می رسند/ کار کنگره محکم کاری است