عربستان سنگ تمام گذاشت؛ کمک بی نظیر سعودی ها به مردم غزه

کد N424089