هیأت دولت 114 میلیارد ریال به خسارت‌دیدگان سیل 3 استان اختصاص داد

دولت

بر اساس این مصوبه، استانداری‌های مربوط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر دو ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید.

هیأت وزیران موافقت کرد مبلغ 114 میلیارد ریال به‌ صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های قزوین، لرستان و بوشهر قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران مبلغ یکصدوچهارده میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های قزوین، لرستان و بوشهر اختصاص داد.

هیئت وزیران در جلسه روز 29 تیرماه خود به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ یکصدوچهارده میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استان‌های قزوین، لرستان و بوشهر قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

مبالغ اختصاص داده شده را به تفکیک استان و موضوع اینجا ببینید

بر اساس این مصوبه، استانداری‌های مربوط موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر دو ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال نماید.

این مصوبه در تاریخ اول مردادماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N421765