منطقه حلابسه در شمال بغداد از لوث وجود تروریستها پاکسازی شد

کد N420773