جاسبی:

از تحقیق و تفحص استقبال می‌کنم/اموال دانشگاه آزاد متعلق به ملت ایران است