استاد دانشگاه لندن در گفتگو با مهر:

قدرت ایران بعد از بحرانهای اخیر منطقه افزایش خواهد یافت/ سوریه و عراق از این بحرانها به سلامت می گذرند