تخریب عبادتگاهها و مراقد پیامبران هم جامعه جهانی را تکان نداد

کد N412534