انتشار اولین تصویر از خودروی ابوبکر بغدادی

کد N412077