کریمی اصفهانی در گفتگو با مهر:

سیاست‌های مهار تورم دولت باید زمان خروج از رکود هم موثر باشد

احزاب و تشکلها

دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، با بیان اینکه در زمان رکود بازار خود به خود تورم کاهش می یابد، گفت: سیاست های مهار تورم باید در زمان خروج بازار از رکود و افزایش تولید، موثر باشد.

احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت و ارزیابی سیاست مهار تورم اجرا شده گفت: دولت اولین گام اقتصادی خود را تلاش برای مهار تورم اعلام کرد و در این زمینه اقداماتی انجام داد اما باید توجه داشته باشیم که در زمان رکود خود به خود تورم مهار می شود.

وی افزود: در زمانی که عرضه و تقاضا نباشد و مردم قدرت خرید نداشته باشند تورم کاهش می یابد؛ اما سیاست های مهار تورم باید به گونه ای باشد که در شرایط خروج از رکود، تورم مهار شود.

دبیرکل جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار، با بیان اینکه سیاست های  مهار تورم باید در زمان افزایش تولید و خروج بازار از رکود اثربخش باشد، گفت: البته مهار تورم در بعضی از کالا همچون مهار ارز موثر بوده و توانسته اثر ضد تورمی داشته باشد.

کریمی اصفهانی، سیاست های اقتصادی دولت را در کل مثبت ارزیابی کرد و گفت: دولت توانسته در این مدت آرامش رابه بازار برگرداند، اما باید بازار به سمت خروج از رکود حرکت کند و باید منتظر اجرایی شدن بسته خروج از رکود دولت باشیم.