گزارشی از روز قدس در بغداد – عراقی ها با لباس رزم آمدند

کد N411151