تصویری از یک نمونه بمب مرگبار صهیونیستها

کد N408104