تکذیب خبر گزینه هایی نهایی ریاست صدا وسیما

سایر حوزه ها

خبر «۶ گزینه نهایی برای انتخاب رییس صدا وسیما مشخص شدند» که توسط یکی از نمایندگان مجلس در اختیار یک رسانه قرار گرفته بود، توسط مرجع ذی ربط تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبر توسط یکی از نمایندگان مجلس در اختیار یکی از سایتهای خبری قرار گرفته بود و این سایت بر اساس عضویت این نماینده در شورای نظارت برصدا وسیما و اطلاع  وی از مباحث مربوطه این خبر را منتشر کرده بود.

گفتنی است دفتر این نماینده مجلس هم مصاحبه وی را به صورت خبر تولیدی روابط عمومی در اختیار سایر رسانه ها قرار داده بود.