تا ساعاتی دیگر برگزار می شود:

ضیافت افطار رئیس جمهور با اساتید دانشگاه ها