درخواست تلفنی ظریف از همتای مصری برای بازگشایی رفح

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه مصر با تاکید بر ضرورت ایفای نقش فعالتر این کشور برای نجات مردم غزه ، خواستار بازگشایی گذرگاه رفح برای کمک های بشردوستانه و انتقال مجروحان شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین ، دقایقی پیش محمد جواد ﻇﺮﻳﻒ که برای مذاکرات هسته ای در وین به سر می برد ، در پی پاین یافتن ششمین دور این مذاکرات که تا پاسی از شب به طول انجامید ، ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻱ ﻣﺼﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺿﻤﻦ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩاﺭ ﺷﺪﻥ اﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ اﻳﺮاﻥ و ﺟﻬﺎﻥ اﺳﻼﻡ ﺩﺭ اﺛﺮ اﻭﺿﺎﻉ اﺳﻔﻨﺎﻙ ﻏﺰﻩ و ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺳﺒﻌﺎﻧﻪ ﺭﮊﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻲ، ﺧﻮاﺳﺘﺎﺭ اﻳﻔﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﻋﺮﺑﻲ و اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮاﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩاﺩﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻲ دﻓﺎﻉ ﻏﺰﻩ ﺷﺪ.

ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻏﺰﻩ اﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺭﻓﺢ ﺭا ﻻاﻗﻞ ﺑﺮاﻱ ﻛﻤﻜﻬﺎﻱ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاﻱ اﻧﺘﻘﺎﻝ و ﻣﺪاﻭاﻱ ﻣﺠﺮﻭﺣﻴﻦ ﺑﺮ رﻭﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻏﺰﻩ ﺑﮕﺸﺎﻳﺪ.

ﻇﺮﻳﻒ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺬاﻛﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺴﻂﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻫﺮﻩ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻆﺮاﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻠﺴﻂﻴﻦ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺭا ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ.